Mer om Dialogkafé

Deltagarna fördelar sig, fritt eller på förhand bestämt, vid de olika borden där olika infallsvinklar kring huvudfrågan belyses.
Vid varje bord finns en, på förhand utsedd, bordsvärd som står för kontinuitet i samtalet och ser till att anteckningar förs.
Då ett samtalspass är avslutat går deltagarna till nya bord.
Bordsvärdarna sitter kvar, tar emot den nya gruppen och berättar kort vad som sagts vid det tidigare samtalet. Den nya gruppen kan fortsätta utifrån den tidigare gruppens samtal eller utveckla nya spår kring frågan. På detta sätt undviks att samma saker upprepas gång på gång.

Inriktningen på samtalen styrs i högre eller lägre grad beroende på vilka frågor som ställs.
Det betyder att Dialogkaféet kan fungera som ett gemensamt och nyfiket undersökande kring en fråga eller vara styrt av mycket konkreta frågor där man successivt fördjupar sig i olika delar av ämnet.
I och med den enkla formen där det grundläggande är ”korsbefruktandet” mellan olika tankar, frågor och idéer så kan dialogkaféet enkelt användas i mängder av olika sammanhang och för många olika syften.
Det kan syfta till att bredda en frågeställning och skapa energi eller till att fördjupa och konkretisera en fråga.
Det kan pågå under alltifrån en timme till en konferens som pågår i flera dagar.
Deltagarna kan välja fritt eller delas in i olika typer av gruppkonstellationer på förhand.
Frågeställningarna vid borden kan vara desamma men gruppkonstellationerna ändras.
Resultatet kommer att bli mångfasetterat beroende på vilka individer/aktörer/professioner som mixas i grupperna.