Individ och familjeomsorgsenhet

Uppdragsgivare
Individ och familjeomsorgsenhet

Bakgrund
En Individ och familjeomsorgsenhet som haft turbulens både i ledningen och organisationen. Stadsdelen i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet har stora utmaningar och inom Individ och familjeomsorgen vill man bli bättre på bemötandefrågor

Syfte
Att förutsättningslöst, visionärt och långsiktigt undersöka hur vi kan förbättra vårt bemötande av klienter.

Mobilisering
Eftersom några viktiga experter på socialtjänstens bemötande är just klienterna så föreslogs att brukare skulle vara med på workshopen. En viss, befogad, skepsis mot detta fanns bland personalen, dels för att man var orolig för att brukarna ”bara skulle bli utnyttjade” och dels för att det fanns oro för en stark kritik gentemot personalen. Det behövdes några möten, tid och eftertänksamhet innan man bestämde sig för att man skulle bjuda in några före detta klienter. Det var oerhört viktigt att tydliggöra för klienterna att man behövde och skulle ha stor nytta av deras expertkunska.

Deltagare
Chefer och medarbetare samt 5 klienter

Resultat
- Workshopen landade i arbetsgrupper kring:
- Samordnad ledningsgupp, för att kunna arbeta mer strategiskt och jobba bredare.
- Etik och moral, en gemensam plattforn för brukare och IFO
- Bred samverkan
- Optimalt bemötande. Mer kunskap och medvetenhet kring vad bra bemötande är.
- Återkoppling och uppföljning. För att kunna lära av både misstag och succéer och utveckla bemötandefrågor strukturerat.

Ett starkt uttalat resultat från både klienterna och personalen var att det hade skapats en otrolig förståelse för varandra. Personalen kunde inte nog uttrycka sin tacksamhet för att klienterna hade ställt upp och bjudit på kunskap och erfarenheter som man aldrig hade kunnat få på något annat sätt. Klienterna å sin sida berättade att de hade fått en oerhörd respekt och ödmjukhet inför personalens arbete och att de gärna ville hjälpa till med utvecklingsarbetet även fortsättningsvis.

Vad hände sen?
Drygt ett halvår efter workshopen träffades gruppen för en uppföljning. Den samordnade ledningsgruppen var i princip färdigtänkt och redo att sätta igång inom kort. Utbildningsdagar kring etik och moral var inbokade. Bemötandegruppen hade samordnat sig med andra aktörer i stadsdelen för att ta ”ett gemensamt grepp” kring bemötandefrågan. Återkopplingsgruppen hede identifierat olika delar av verksamheten som behövde strukturer för uppföljning men detta var ännu i sin linda.