Introduktion

Många av oss använder en stor del av arbetstiden till att leda och delta på möten, seminarier och konferenser. Alltför många suckar och tycker att möten är energitjuvar som stjäl den tid man egentligen vill använda till “att jobba”.

Inte konstigt om mötena inte är meningsfulla, effektiva och kreativa. Om några sitter tysta och andra dominerar. Om mina tankar är desamma när jag går som när jag kom.

MoV – Metoder och verktyg för deltagaraktiva möten, är en utbildning i metoder för möten och workshops där deltagarna aktivt bidrar.

Möten som blir arenor för ett presigelöst samtalsklimat där allas kompetenser och erfarenheter tas tillvara och deltagarna gemensamt kommer fram till idéer och lösningar. Möten som skapar handlingskraft även kring komplexa frågor där många aktörer och professioner är involverade.

Vi har sedan början av 1990-talet arbetat med mötes-och seminariemetoder som bygger på övertygelsen att 1+1=3. Workshops där deltagarna aktivt arbetar på mötet och möjliggör ökad  förståelse, samsyn och nytänkande. Olika infallsvinklar blir en tillgång och skapar dynamik och synergieffekter.

Vi har mött stor efterfrågan att lära om dessa metoder, att förstå mer om processer och hur de kan användas och anpassas till olika sorters möten.

Vi har därför utformat ”MoV-utbildningen” för dig som vill bekanta dig med väl beprövade deltagaraktiva mötesmetoder. Utbildningen ger konkreta verktyg för att på hemmaplan hålla i meningsfulla, handlingsskapande möten.

Metoderna och grundtankarna är användbara vid alla olika typer av möten där man vill skapa engagemang, effektivitet och meningsfullhet. Alltifrån mindre arbetsplatsträffar till större konferenser.

Särskilt verkningsfulla är de om man jobbar med:

Involvering, till exempel vid demokratifrågor, medarbetarskap, brukarmedverkan, medborgardialog och ungdomsfrågor.

Samverkan mellan olika aktörer, professioner och verksamheter med olika förutsättningar och arbetssätt. När det behövs en gemensam förståelse av helheten för att se se nyttan av att samarbeta.

Implementering där förutsättningar behöver skapas för ett ett aktivt mottagande hos den verksamhet som ska implementera det nya.

Innovation som kräver metoder som gynnar nytänkande, brukarnytta och gränsöverskridande kommunikation och arbete.

Våra tidigare kursdeltagare från en mängd olika områden och branscher berättar gärna om utbildningen. Hör av dig om du vill ha kontakt så förmedlar vi kontaktuppgifter.

Välkommen till MoV-utbildning!