Skola i miljonprogramsområde

Syfte
Att eleverna skulle vara delaktiga kring terminens upplägg för historieundervisning med koppling
till flera andra ämnen.

Deltagare
En sjätteklass och det arbetslag som arbetar med klassen.

Process
Under två vanliga skoldagar jobbade vi med frågeställningen:
”Hur ska vi tillsammans skaffa kunskap om vår förort samtidigt som vi har roligt?”
Vi använde oss av framtidsverkstadsmetodiken som bas men la in mycket dramaövningar, lekar
och rörelse vilket då blev vad vi kallar ”Verkstadsdrama”.

Resultat
Barnen bildade arbetsgrupper som resulterade i:
• Ta kontakt med och intervjua människor som har bott i förorten länge för att ta reda på hur det var förr.
• Ta reda på vart alla bussar som passerar förorten kommer ifrån och vart de är på väg.
• Hitta och titta på filmer och foton som visar hur det såg ut i förorten för längesedan och hur det gick till när alla höghusen byggdes.
• Ta reda på om det finns någon person som kommer ifrån förorten som har blivit känd. Försöka få kontakt med en sådan person och skriva brev med frågor.
• Göra en teaterföreställning om förortens historia.

Vad hände sen?
Klassen jobbade utifrån sina planer under hela terminen. Flera ämnen och lärare kopplades på där det behövdes.

Förskola/grundskola

Uppdragsgivare
Förskola/grundskola i miljonprogramsområde.

Bakgrund
Skolan hade gott rykte, bra arbetsmiljö, god anda och goda omdömen från skolinspektionen.
På sistone hade dock gnistan tappats pga av olika yttre omständigheter. Detta ledde till utmattning,
irritation och en känsla av hopplöshet hos personalen.

Syfte
Det behövdes ”nya tag” och en gemensam samling kring pedagogik, förhållningssätt och
gemensamma mål.

Deltagare
All personal på skolan, ca 45 personer.

Process
Vi arbetade i en mixad variant mellan framtidsverkstad och Future Search kring frågeställningen:
”Hur ska vi gemensamt utveckla vår skola så att vi alla (elever och personal) stimuleras, trivs och utvecklas?”

Resultat
Arbetsgrupper bildades och planering påbörjades kring följande områden.

• Forma en gemensam pedagogisk plan/inriktning för F-9 samt skapa en struktur för att genomföra planen.
En person från varje arbetslag träffas och diskuterar, inventerar och ger förslag på vad som ska vara skolans pedagogik. Därefter tas beslut av rektor/ledningsgrupp

• Trygghet för elever, föräldrar och personal!
Varje arbetslag inventerar vad/var otryggheten känns och finns. Därefter sammanställer arbetsgruppen inventeringen och bjuder in alla arbetslagen och ledningsgrupp till möte för att identifiera vad som kan göras.

• Välkomstintroduktion för nya elever.
Arbetsgruppen tar fram ett förslag på hur gången ska se ut då en ny elev väntas. Ledningen kommunicerar sedan detta med samarbetande aktörer så att introduktionen kan koordineras.

• Friskvård. Inventera hur personalen vill och kan utnyttja friskvårdsmöjligheterna.
Planera, arrangera och genomföra en personalturnering som en första kick-start.

• Förenklad dokumentaion
All dokumentation behöver förenklas och för att åstadkomma detta behövs samarbete. Första steget blir att ta fram nya underlag för dokumenation.

• Skapa tid för fördjupade samtal med alla elever
Första steget blev att en lärare som är mentor för en klass provar en systematik för att hitta tid för samtal med varje elev. Därefter återkopplas erfarenheterna till övriga lärare för vidareutveckling.

• Utveckla skolans och elevernas relationer med samhället genom att bjuda in vänföretag till skolan
Första steget blev att undersöka hur tid och budget för detta kunde ordnas.

• Utveckla externa kontakter med kulturföreningar, elevhälsa och skolråd i skolans upptagningsområde
Första steget blev att arbetsgruppen tog kontakt med de externa kontakterna och bjöd in till samtal inom 2 månader.

Friskola

Uppdragsgivare
Friskola

Bakgrund
Skolan hade för 10 år sedan en framtidsverkstad vars resultat ledningen vårdat och utvecklat väl.
Nu var det dags att göra ett omtag med hjälp av en extern kraft. Personalen tyckte
att de fastnat i gammalt tänk och ville ta ett nytt tag kring pedagogiken.

Syfte
Att samlas kring och utveckla den speciella pedagogik som skolan arbetar utifrån.
Att bli en skola med spetskompetens när det handlar om att se varje barn och dess specifika möjligheter?
Att lyfta hela personalgruppens kompetens kring att använda ny teknik i undervisningen.

Process

Steg 1

Processen började med en halv dags workshop med alla elever i en sjundeklass med avsikt att de skulle ”skicka med” goda råd till personalen inför deras konferens.

Frågeställningen för klassens workshop blev: ”När och hur blir NI nyfikna på att få veta mer om saker och ting?”

Några av de goda råd som eleverna ville att lärarna skulle ha med sig:
• Lära sig mer med lekar
• Titta mer på lärorika filmer och dokumentärer
• Mer idrott
• Fler roliga människor till skolan! (På besök!)
• Gubbar i kostym kommer och pratar om jobb
• Politiker kommer till skolan och babblar
• Mer besök av roliga och intressanta personer som kan berätta om vad de har upplevt och sett.
• Kanske författare också.
• Mindre idiotiska val
• Fler föreställningar/utställningar
• Kändis som besöker skolan och håller föreläsning
• Snabbkurs i IT (till lärare)
• Nivåanpassade grupper i t ex engelska
• MERA VÄDERGRUND! En dag i veckan.  (Alltså: värdegrundsarbete)

Steg 2

Lärarna fick ta del av elevernas goda råd inför sin egen konferens som hade frågeställningen:

”Hur kan vi, genom att använda våra egna och andras personligheter och kompetenser, utveckla vår skola så att eleverna kan nå sin fulla potential?”

Resultat
Arbetsgrupper bildades och konkreta handlingsplaner skapades kring:

• Alla på skolan fördjupar sig ännu mer i skolans särkilda pedagogik
• Ta elevinflytande med ansvar på ännu större allvar
• Använda specialresurser på ett mer aktivt och smartare sätt.
• Alla ämnen samarbetar kring en arrangerande av en kulturdag
• Tänk HELT nytt kring schema.
• De som arbetar med Matteverkstad som har fungerat väldigt bra vidarebefordrar sina erfarenheter och kunskaper till övriga ämnen.