Kommun – ny ledarskapspolicy

Uppdragsgivare
Kommun som ska göra en ny ledarskapspolicy i sitt personalpolitiska program.

Uppdrag/Avsikt
Kommunens medarbetarenkät hade visat att många chefer känner ett behov av att förtydliga arbetsledarrollen. Man ville skapa en användbar policy som stöttade cheferna i sitt ledarskap och inte blev en ”hyllvärmare”.

Syfte
Att få ett brett underlag för att forma ett användbart och levande policydokument.

Deltagare
Ett 30-tal chefer från olika verksamheter och på olika nivåer.

Resultat
Konkreta idéer och förslag på vad som behövde vara med i en ledarskapspolicy kring:
• Gemensam värdegrund
• Öppet arbetsklimat över förvaltningsgränserna
• Ledarrollen; bl a god självinsikt, strategier för det egna ledarskapet, föredöme, organiserade mötesplatser och spontana möten, gemensam vision, tydlig uppdragsbeskrivning med tydliga krav och förväntningar
• Verksamhetsutveckling; medarbetarsamtal, APT, samverkansgrupper, nätverk
• Ledarstöd; bl a i form av gemensam PA/HR, IT, teknik
• Ledarutveckling; mentorskap, mötesplatser, nätverk, ”verktygsutbildningar”, introduktion, ledarskapsutbildningar …

Vad hände sen?
Knappt ett år senare hade personalavdelningen skrivit ett förslag till ledarskapspolicyn. Deltagarna från framtidsverkstaden bjöds in till en uppföljningsträff för att gå igenom vad som skrivits och vad som behövde ytterligare förstärkas eller ändras. Policydokumentet upplevs nu som ett strakt stöd för både cehefer och medarebtare

Något år senare gjordes en liknande process kring medarbetarskap och medarbetarpolicy i kommunen. Detta i sin tur ledde till att kommunen inledde ett ledarutvecklingsprogram för att stärka det personliga ledarskapet och därmed öka chefernas förmåga att utveckla medarbetarskapet inom verksamheten. Alla kommmunala chefer, ca 100 personer, på alla nivåer deltog i programmet.

Läs mer under UTBILDNING.