Implementering

Subsidiaritesprincip – Beslut skall fattas på lägsta möjliga, effektiva nivå

För att lyckas med implementering av nya idéer eller ny organisering så  krävs förutsättningar för ett aktivt mottagande hos den verksamhet som ska implementera det nya.

Varje led i implementeringshierarkin måste få möjlighet att sätta in det nya i sitt specifika sammanhang.

Alla inblandade behöver förstå vad det nya betyder för sina specifika sammanhang för att till fullo kunna anpassa och vidareutveckla det som ska implementeras.

Deltagardemokratiska och deltagaraktiva mötesmetoder ger redskap för att ringa in vilka delfrågor som är relevanta och möjliga att processa på respektive nivå.