Samarbete och samverkan

1+1=3

För att kunna åstadkomma samverkan eller samarbete krävs att de olika aktörerna kan och vill förstå varandras förutsättningar, kompetenser, infallsvinklar, arbetssätt, uppdrag, lagrum osv.

Deltagardemokratiska och deltagaraktiva mötesmetoder ger strukturer och verktyg för möjligheter till prestigelöst informations- och kunskapsutbyte.

Då man får syn på och kan förstå ”de andras” infallsvinklar, histora och handlingmöjligheter uppstår ofta en enorm nyfikenhet och insikt om var och hur samartbete kan vara möjligt, önskvärt och effektivt.

Den gemensamma förståelse av helheten gör att man ser nyttan av att samarbeta.