Vård och Omsorg

Uppdragsgivare
Omsorgsförvaltning som skulle arbeta fram en ny 3-årig verksamhetsplan för Funktionshinderområdet

Bakgrund
Några månader tidigare hade vi haft en process med en väldigt blandad grupp av brukare kring ett event i staden. Denna process öppnade ögonen för alla inblandade kring vilken kompetens som fanns och uppstod i brukargruppen. Förvaltningen hade ett starkt fokus och önskan om brukardelaktighet.

Uppdrag
Att identifiera vilka frågor som behövde uppmärksammas och tydliggöras i verksamhetsplanen.

Deltagare
Personer med väldigt olika typer av funktionsnedsättning samt personal, anhöriga, personliga assistenter

Resultat
De teman som sållades fram av brukarna var:
•    Större möjligheter i vardagen att bestämma över sig själv
•    Ekonomi för aktiviteter
•    En del personal behöver mer kompetens och kunskap om olika typer av funktionsnedsättning
•    Allting ska inte behöva planeras innan. Vi vill ha möjligheter till  spontana aktiviteter
•    Vi behöver stöd och hjälp för att kunna kommunicera med andra i samhället
•    Fler aktiviteter behöver bli tillgängliga för oss

Vad hände sen?
Vid en andra workshop konkretiserades områdena ytterligare och utgjorde ett viktigt underlag för den nya verksamhetsplanen.