Kommun med politiskt uppdrag

Uppdragsgivare
Kommun med politiskt uppdrag att rusta upp och göra naturområde tillgängligt för alla.

Bakgrund
I villaområdet bodde människor som ”sedan urminnes tider” hade använt, värnat och skyddat området. Här fanns starka intresseföreningar för att bevara området. I miljonprogramsområdet kände många inte till att grönområdet existerade och det fanns ingen entré härifrån. Tillgängligheten för funktionshindrade var i princip obefintlig. Ovarsamt och okunnigt användande av området hade förekommit. Många var rädda att det skulle bli vandalisering ifall man gjorde en entré från miljonprogramsområdet. Misstänksamhet gentemot ”kommunen” var stor från alla sidor av olika anledningar. För kommunen fanns ett icke förhandlingsbart krav att de skulle tillgängliggöra området.

Syfte

Att med denna medborgardialog få till stånd ett nyanserat samtal med olika intressenter kring vad som var önskvärt att göra. Att få in förslag på hur man skulle kunna göra förändringarna på ett sätt som tog hänsyn till alla olika intressenters behov och önskemål

Deltagare
För att skapa förutsättningar för goda samtal och förståelse så föregicks workshoparna av aktiv mobilisering för att få med så många olika intressenter som möjligt. Mellan 20-50 personer med väldigt olika utgångspunkter deltog per kväll.

Resultat
Det uppstod, för många, väldigt oväntade och givande möten med människor man vanligtvis inte träffade. Kommunen fick en stor och varierad grupp att samtala vidare med under processens gång. Idéer kring följande utgångspunkter bearbetades och konkretiserades:

Stadsdel

Uppdragsgivare
Stadsdel

Bakgrund
Bostadsområde där man under några år har jobbat aktivt med utvecklings- och förbättringsfrågor med goda och mindre goda resultat. Det har funnits en samrådsgrupp men även många aktörer som har jobbat med ”sina” områden. Inför en nysatsning så är det dags att samla ihop aktörer för att hitta gemensamma visioner och målformuleringar för området.

Syfte
Komma fram till ett antal målområden gemensamt som är viktiga att jobba vidare med och största möjliga mån konkretisera dessa. Resultatet kommer att ligga till grund för utformande av kommande poltiska beslut, nya strategier och ansökan om nya medel.

Mobilisering
Det krävdes ett par månaders mobilisering av dels projekttrötta, desillusionerade medborgare och dels upptagna professioner. Det var av största vikt att så många olika infallsvinklar som   möjligt skulle vara med i processen för att den skulle bli trovärdig.

Deltagare
Boende, Vd och medarbetare från bostadsföretaget, stadsdelschef, projektledare, näringsidkare, rektorer, personal från skolor och förskolor, föreningsrepresentanter, ungdomar, kommunikatörer.

Resultat
Utifrån en grundläggande ”devis” som myntades tidigt under processen ”För många bossar,  men ingen som gör något” så bildades fyra arbetsgrupper som påbörjade konkretisering kring:

• Delaktighet och engagemang. Växa genom möten. Genom att:
…utveckla informationsvägar
… skapa nya och förstärka existerande nätverk
… utveckla gårdsträffar för praktiskt arbete i mindre grupper

• Utveckla samrådsgruppen och göra den mer proaktiv. Genom att:
…Bjuda in alla berörda aktörer tidigt i olika processer så att aktiviteter och processer kan bli
mer välgrundade och ”ägas” av flera.

• Skola, Ungdomar, Barn. Genom att:
…bilda en skolutvecklingsgrupp med bred representation från olika professioner,föräldrar
och eldsjälar. Kräver tid och arbete och tid på att mobilisera framförallt föräldrar.

• Arbete, försörjning. Genom att:
…aktivt arbeta med hinder för att starta företag i området.
…starta projekt inom tredje sektorn
…jobba mera med partnerskap i olika former.

Vad hände sen?
Ett halvår senare träffades deltagarna för att redovisa, följa upp och konkretisera fortsatt arbete. Mycket hade hänt och åstadkommits och man identifierade nya steg och i vissa fall ny riktning. Politiskt beslut fattades om nya medel ytterligare några månader därefter.