Deltagande utvärdering

Ofta behöver omfattande effektutvärderingar kompletteras med snabba processinriktade utvärderingar där man både vill få en bild av vad en aktivitet lett till och hur medverkande uppfattat den.

På grundval av framtidsverkstadens metodik kan Utvärderingsverkstad användas som verktyg specifikt för utvärdering av t.ex projekt, verksamheter och enskilda aktiviteter.

En av grundtankarna är att utvärdering säkrast kommer till användning om de som blir utvärderade själva deltar i arbetet.

En annan utgångspunkt är att utvärderingering inte bara är instrument för avslut, kontroll och bedömning utan även ligger till grund för hur man går vidare.

Deltagande utvärdering öppnar också för att utförare, samverkanspartners och målgrupper gemensamt kan bidra med kunskap och erfarenheter kring utförda aktiviteter och verksamheter för att få genomarbetade förslag på hur man kan gå vidare.

Deltagande utvärdering beskrivs enklast som en workshop som är styrd för att både erbjuda ett forum för diskussion och samtal om en specifik aktivitet. I dessa samtal sorterar deltagarna fram aktivitetens kärna, värderar vilka inslag som varit framgångsrika/mindre framgångsrika samt hur pass angelägna dessa är när man ska gå vidare.
Workshopen kombineras med arbete för att planera framöver. Man kan då enas om hur man ska se till så att det som är framgångsrikt inte tappas bort, hur man ska hantera det som fungerat mindre bra samt det finns även möjlighet att definiera nya steg som behöver tas för att målen ska uppnås.

Källor där man kan läsa mer om metoden:
Fetterman, David & Shakeh J. Kaftarian & Abraham Wandersman (1996, eds) Empowerment Evaluation.
Knowledge and Tools for Self-Assessment & Accountability. Thousand Oaks: Sage.
Fetterman, David (2001) Foundations of Empowerment Evaluation. Thousand Oaks: Sage.
Krogstrup, Hanne (2006) Evalueringsmodeller – Evaluering på det sociala område. Aarhus: Systime.