Delaktighet, Inflytande, Ansvar

“Det är bra för människor med ett ordnat liv. Särskilt om de har ordnat det själva.”
Pippi Långstrump

Att bidra, engagera sig och vara en aktiv del av verksamhet och utveckling kräver delaktighet och inflytande från varje individ.
I vissa situationer vill man engagera sig kring stora och komplexa frågor och i andra är det helt tillräckligt att ha inflytande och kunna styra över sin egen vardag.

Med inflytande och delaktighet följer ansvar.

Med ansvar följer delaktighet och engagemang.

Utrymmet för vad man kan och vill ha inflytande över inflytande skiljer sig åt från situation till situation.

Men även det handlingsutrymme som är möjligt att påverka kring skiljer sig åt. En grundregel då man bjuder in till inflytande och ansvar att handlingsutrymmet måste vara klart definierat och tydligt för alla medverkande.

Deltagardemokratiska och deltagaraktiva mötesmetoder ger strukturer och verktyg för att dels identifiera vilket handlingsutrymme som finns och dels  att skapa möten och processer som möjliggör engagemang, effektivitet, meningsfullhet och ansvarstagande.

Mötesmetoderna och förhållningssättet kan användas i alla sammanhang. Arbetsplatsträffar, medborgardialog, i klassrummet, vid organisationsutveckling, samhällsutveckling…..