Mer om Framtidsverkstad

Framtidsverkstaden är en startpunkt eller en språngbräda för fortsatt arbete. Deltagarna identifierar på framtidsverkstaden hur man jobbar vidare med frågorna för att kunna nå eller närma sig det önskvärda syftet.

Metoden innehåller en mängd delar som man kan använda var för sig eller kombinera dem på olika sätt. Brainstormar, bikupor, rundor, prioritering, olika former för grupparbeten, visualiseringar….

Framtidsverkstadens styrkor:
Metoden styr och ramar in en frågeställning kring vilken medarbetare/deltagare har mandat att fatta beslut eller ge idéer kring.

Detta ger uppdragsgivaren/mötesledaren trygghet i att våga delegera och släppa deltagarna/medarbetarna fria kring frågan vilket i sin tur skapar delaktighet och engagemang.

Trygghet kring att genom mycket strukturerade former, skapa dialog och förståelse för olika infallsvinklar och behov hos mötesdeltagarna.

Genom detta skapas:
– goda förutsättningar för att jobba uppgiftsfokuserat och gränsöverskridande.

– insikt i att olikheter i personligheter, kompetenser och infallsvinklar är en styrka

– förutsättningar för att dela med sig av sina kompetenser och lära av varandra.

– “högt i tak”.

– möjliggöra nätverkande mellan olika verksamheter på olika och relevanta nivåer.

Processen är transparent och vägen till handlingsplaner (eller idéplaner) blir tydlig och synlig för alla. Risken för att dolda agendor ska styra är minimal.

Genom att använda olika former för samtal så ger man så många som möjligt chansen att göra sin röst hörd och delta.

Processmetodiken skapar tillit till varandras kompetens/engagemang och förmåga att komma på bra lösningar.

Genom att gruppen tillsammans synliggör många olika infallsvinklar kring frågeställningen så får var och en syn på sin egen del och och sina egna frågor i ett större perspektiv.

Litteratur:
Verner Denvall, Tapio Salonen Att bryta vanans makt, Studentlitteratur, 2001