Mer om Future Search/Sök konferens

Förberedelse- och planeringsarbetet inför en Future Search är, som alltid, ett av de viktigaste stegen.

För att beslut eller underlag för beslut kring den fråga som ska diskuteras på konferensen ska bli gediget och hållbart så krävs att alla intressenter finns närvarande:
Det kan vara personer med resurser och mandat, experter, olika infallsvinklar, formella aktörer och de som på ette eller annat vis blir berörda av beslutet.
Genom att under konferensen arbeta i grupper som är sammansatta på olika sätt så bäddar man för att så många infallsvinklar kring frågan som möjligt ska mötas.

I dessa gruppkonstellationer så arbetar man i 3 steg:

Fokus på det förflutna
- I mindre grupper undersöks hur historiken har sett ut. Vad har fört oss hit? Hur har vi hamnat där vi är nu?

- Utifrån det individuella, det lokala och det globala perspektivet identifieras och undersöks vilka händelser som  har fört oss hit. Vad har haft betydelse?

- Efter att ha redovisat vad som framkommit är det dags för nästa steg.

Fokus på nuet
- Hela gruppen undersöker vilka trender som finns i samhället  och som kan ha inverkan på konferensens syfte, här och nu, men även i ett större perspektiv.

- Därefter tittar varje intressentgrupp (professioner/aktörer var för sig) på hur man hanterar dessa trender utifrån sina specifika perspektiv.

Fokus på framtiden
I mixade grupper:
- Hur ser en ideal framtid för vårt gemensamma syfte ut?

Hela gruppen:
- Utifrån våra framtidsbilder: Vad kan vi identifiera som gemensamma önskemål oavsett grupptillhörighet?
- Vad behöver åstadkommas?
- Utifrån de gemensamma områden som gruppen har identifierat väljer varje deltagare vad man skulle vilja engagera sig i och konkret arbeta vidare med.

Handlingsplaner skapas kring frågorna:
- Vad  ska vi göra på kort sikt?
- Vad ska vi göra på längre sikt?